Általános Szerződési Feltételek

A Fazekas Vendégház honlapjának böngészése, használata, valamint foglalás esetén Ön

elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az

adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Általános rendelkezések

1.) A Fazekas Vendégház (Üzemeltető: Fazekas Illés 8648 Balatonkeresztúr Kossuth Lajos út 22.) – a

továbbiakban Szállásadó – ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést

szállásszolgáltatás nyújtására.

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános

szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben

eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel,

szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a Vendég veszi igénybe.

2.) Amennyiben a Vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadótól rendeli

meg, úgy a szállásadói szerződés a Vendég és a Szállásadó között jön létre.

3.) Amennyiben a vendégházi szolgáltatásokat a Vendég megbízása alapján harmadik

személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön

létre, és a Szállásadó egyéb szálláshelyszolgáltatás nyújtásának feltételeit ezen

szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a

Vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú

kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

A szerződés létrejötte

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén és e-mailben fogad el.

2.) A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot

küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48

órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó

nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.

3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a

visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.

4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a

megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.

5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:

• Vendég/Szerződő fél neve,

• születési helye,

• születési ideje,

• lakcíme (székhelye),

• telefonszáma,

• e-mail címe,

• érkezés és távozás dátuma

• éjszakák száma

• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)

• szoba megnevezése

6.) A szobák előszezonban minimum két éjszakára foglalhatóak, főszezonban 1 hétre.

7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó

szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni

ajánlatában.

9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a

szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes

összegére.

10.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett

meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben

az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a

meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik

ki.

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a

Vendég a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 91. napig írásban tett

nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől. Ezen időn belüli elállás esetén a

vendégház által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben

meghatározott kötbért köteles fizetni.

2.) A tervezett érkezés előtti 90. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 50%-a,

a tervezett érkezés előtti 30. napig történő lemondás esetén a foglalás összegének 75%-a

kerül kötbérként felszámolásra. A tervezett érkezés előtti 8. naptól a kötbér mértéke

100%.

3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét a szállás díjának teljes

megfizetésével vagy előlegfizetéssel nem biztosította a foglalás időpontját követő 2

munkanapon belül, a Szállásadónak joga van a szerződéstől elállni és a szerződésben

szereplő apartmant felszabadítani.

Árak

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.rezmozsar.hu honlapon kerülnek

kifüggesztésre.

2.) A Szállásadó termékeit közvetítő weboldalakon (például: Szállás.hu) az

árak különbözhetnek. Mindig az adott oldalon lefoglalt ár a mérvadó, amit Euró esetén a

foglalás napján érvényes MNB középárfolyammal számolunk.

3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban

meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az

adójogszabályok változása miatti többlet terheket előzetes értesítés mellett a szerződő

félre hárítja.

5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A

meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött

ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A Szállásadó a Vendég számára nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb a

foglalástól számított 2. munkanapig kéri, amennyiben a foglalás és az érkezés napja

között kevesebb mint 90 nap van.

2.) Amennyiben a foglalás és az érkezés napja közötti idő meghaladja a 90 napot, úgy a

Szállásadó számára előleget kell fizetni. Az előleg a szállás teljes díjának 50%-a, melyet

a foglalástól számított 2. munkanapig kell kiegyenlíteni. A szállás díj fennmaradó

részének kiegyenlítése az érkezést megelőző 30. napig esedékes.

3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

4.) A Vendég a szállás díját, illetve az előleget banki átutalással egyenlítheti ki.

5.) Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem

rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés

megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott

összeget a foglalás napjától számított 2. munkanapig a Szállásadó bankszámláján

jóváírják.

6.) A fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a Vendéget

terheli.

A szálláshely igénybevételének feltételei:

1.) A Vendég a szobát az érkezése napján 15 órától foglalhatja el. Amennyiben a

Szállásadó nem tartózkodik a szálláshelyen, a kulcsok a kulcsszéfből vehetők ki,

melynek kódjáról a Szállásadó legkésőbb az érkezést megelőző napon e-mailben

tájékoztatja a Vendéget.

2.) A Vendég a szobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig

köteles poggyászával, a panzióba behozott személyes tárgyaival együtt elhagyni.

3.) Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát

elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadóval egyedi megállapodás szükséges, melyért a

Szállásadó további díjat számolhat fel.

4.) Háziállatot nem áll módunkban fogadni.

5.) A Szálláshely szobáiban tilos a dohányzás!

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség

megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal

felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant,

illetve a létesítményt,

b) a Vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok

befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott fizetési és előlegfizetési

kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior

következtében lehetetlenné válik.

A Vendég jogai és kötelezettségei

1.) A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a

szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a

szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és

nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

2.) A Vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott

szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen

időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.

3.) A vendégházból való elutazását követően a Vendég panasztételi joga megszűnik.

4.) A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben

meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

5.) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem

cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a vendégházban.

6.) A Vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli

személy a vendégházban való tartózkodásának időtartama alatt a vendégház területén

nem fogyaszt alkoholt.

7.) A Vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendeltetés szerűen

használja, illetve veszi igénybe.

8.) A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a Vendég,

kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik

személynek.

9.) A Vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését

közvetlenül a Szállásadótól igényelni.

A káresetről a Szállásadó köteles a Vendéget írásban értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2

napon belül. Az okozott kárról a Szállásadó fényképet készít, melyet eljuttat a Vendéghez.

Amennyiben az okozott kár mértéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, a kár összegét a Vendég

köteles megfizetni a Szállásadó felé 5 munkanapon belül.

A Szállásadó jogai és kötelezettsége

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a

vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A Szállásadó köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához

szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A Szállásadó a Vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a

Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad

tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő

megkeresésre.

4.) A Szállásadó nem felel a vendégház berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem

rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

5.) A Szállásadó a vendégház közösségi tereiben, vagy apartmanjaiban hagyott személyes

tárgyakért nem vállal felelősséget

6.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért,

amelyet a vendégház más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó

személynek.

Viták rendezése

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés

úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek közötti

jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási

szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel

rendelkező bíróság az illetékes.